CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orde do 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. DOGA 20_06_2005

A Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, ampliou as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, transferíndolle con carácter exclusivo a relativa a espectáculos públicos. Polo Real decreto 1640/1996, do 5 de xullo, prodúcese o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia na dita materia.

A Comunidade Autónoma de Galicia mediante o Decreto 336/1996, do 13 de setembro, asumiu as competencias na citada materia, asignándollas á Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. Neste decreto facúltase o conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o seu desenvolvemento e adoptar as medidas precisas para a plena efectividade e executividade das funcións traspasadas.

Na súa virtude, véñense regulando, mediante as correspondentes ordes, os horarios de peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

A denominación e numeración dos espectáculos públicos e actividades recreativas axústase ao establecido no Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 160/2005, do 2 de xuño.

Así mesmo, o Decreto 106/1998, do 12 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de máquinas recreativas e de azar, establece a previsión de que o horario de apertura e peche de salóns recreativos e de xogo será fixado por orde da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

En reunión celebrada entre a consellería e os sectores implicados chegouse a un acordo de modificar a orde de horarios vixente ata o momento para establecer un horario único para todo o ano e para adaptala aos cambios introducidos no catálogo de espectáculos e actividades recreativas. Por todo o anterior,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Fixación de horarios.

Os espectáculos e festas rematarán e os establecementos públicos poderán exercer a súa actividade, como máximo, ata as horas sinaladas que seguen a continuación:

1. Espectáculos públicos.

1.1. Espectáculos cinematográficos.

1.1.1. Cines tradicionais: 2.00 h.

1.1.2. Multicines: 2.00 h.

1.1.3. Cines de verán ou ao aire libre: 2.00 h.

1.1.4. Autocines: 2.00 h.

 

1.2. Espectáculos teatrais e musicais.

1.2.1. Teatros: 2.00 h.

1.2.2. Teatros ao aire libre ou eventuais: 2.00 h.

1.2.3. Auditorios: 2.00 h.

1.2.4. Auditorios ao aire libre e eventuais: 2.00 h.

1.2.5. Salas de actuacións: 2.00 h.

1.3. Espectáculos taurinos: 22.30 horas.

1.4. Espectáculos circenses.

1.4.1. Circos: 1.00 h.

1.5. Espectáculos feirais.

1.5.1. Recintos feirais: 1.00 h.

2. Actividades recreativas.

2.1. Actividades culturais e sociais.

2.1.1. Museos: 22.00 h.

2.1.2. Bibliotecas: 3.00 h.

2.1.3. Bibliotecas móbiles: 23.00 h.

2.1.4. Ludotecas: 22.00 h.

2.1.5. Videotecas: 22.00 h.

2.1.6. Hemerotecas: 22.00 h.

2.1.7. Salas de conferencias: 1.00 h.

2.1.8. Salas de exposicións: 23.00 h.

2.1.9. Salas polivalentes e multiusos: 2.00 h.

2.1.10. Salas dedicadas á celebración de cineclubs: 1.00 h.

2.1.11. Pazos de exposicións e congresos: 1.00 h.

2.2. Actividades recreativas destinadas aos menores de idade.

2.2.1. Centros de ocio infantil: 22.00 h.

2.2.2. Áreas de xogo en centros comerciais: 22.00 h.

2.2.3. Áreas de xogo con aparellos de uso infantil: 22.00 h.

2.3. Actividades deportivas.

2.3.1. Estadios deportivos: 1.00 h.

2.3.2. Pavillóns deportivos: 1.00 h.

2.3.3. Recintos deportivos: 1.00 h.

2.3.4. Pistas de patinaxe: 1.00 h.

2.3.5. Ximnasios: 1.00 h.

2.3.6. Piscinas de competición: 1.00 h.

2.3.7. Piscinas recreativas de uso colectivo: 1.00 h.

2.3.8. Vías públicas usadas para probas deportivas: 1.00 h.

2.3.9. Establecementos de actividades e espectáculos deportivos: 1.00 h

2.4. Parques de atraccións e atraccións recreativas.

2.4.1. Parques de atraccións e temáticos: 2.00 h.

2.4.2. Parques acuáticos: 2.00 h.

2.5. Actividades recreativas e de azar.

2.5.1. Casinos de xogo: 4.00 h.

2.5.2. Salas de bingo: 4.00 h.

2.5.3. Salóns de xogo de máquinas de azar, tipo A, A especial e tipo B:             2.00 h.

2.5.4. Salóns recreativos de máquinas de azar, tipo A: 00.00 h.

2.5.5. Hipódromos: 00.00 h.

2.5.6. Tómbolas e similares: 3.30 h.

2.6. Actividades de ocio e entretemento.

2.6.1. Salas de festa: 5.30 h.

2.6.2. Discotecas: 5.30 h.

2.6.3. Salas de baile: 5.30 h.

2.6.4. Pubs: 4.00 h.

2.6.5. Karaoke: 4.00 h.

2.6.6. Cibercafé, salóns cíber e similares: 2.00 h.

2.6.7. De exhibicións especiais: 3.00 h.

2.6.8. Tablaos flamencos: 5.30 h.

2.6.9. Café-teatro, café-concerto, café-cantante: 5.00 h.

2.7. Actividades de restauración.

2.7.1. Restaurantes: 2.30 h.

2.7.1.1. Salóns de banquetes: 3.30 h.

2.7.2. Bar, café-bar: 2.30 h.

2.7.3. Cafetaría: 3.00 h.

2.7.4. Locais de restauración con horario especial en función do  persoal ao que van dedicados: o horario que autorice a dirección xeral  competente en materia de espectáculos públicos, tendo en conta as  necesidades dos profesionais ás que van dirixidas.

2.8. Exhibición de animais.

2.8.1. Zoolóxicos: 00.00 h.

2.8.2. Acuarios: 00.00 h.

2.8.3. Recintos de exhibición cabalar e outras especies: 00.00 h.

2.9. Festexos e celebracións populares.

2.9.1. Solta de novelos: 20.00 h.

2.9.2. Verbenas e festas populares: 3.30 h.

2.9.3. Carrilanas: 21.00 h.

Artigo 2º.-Ampliación do horario máximo.

As noites que van de xoves a venres, de venres a sábado, de sábado a domingo e de domingo a luns, así como as noites anteriores aos festivos e a do festivo, estes horarios ampliaranse media hora (para salóns recreativos e de xogo esta ampliación será dunha hora).

Artigo 3º.-Horario de apertura.

As salas de festa, discotecas, salas de baile, pubs, karaokes, salas de exhibicións especiais, tablaos flamencos, café-teatro, café-concerto e café-cantante non poderán ser abertos antes das 10.00 horas da mañá.

Os locais de restauración con horario especial, en función do persoal ao que van dedicados, abrirán e pecharán de acordo coa autorización que dispoñan en cada momento. En todo caso, deberán pechar un período mínimo de dúas horas.

Os demais espectáculos e actividades recreativas non poderán comezar as súas actividades antes das 6.00 horas da mañá, e entre o peche e a apertura debe transcorrer, como mínimo, un período de 2.00 horas.

Artigo 4º.-Tempo de desaloxo.

A partir da hora límite de peche establecida nos artigos 1º e 2º, non se permitirá o acceso aos establecementos a ningún cliente, non se servirá ningunha consumición e deixará de funcionar a música ambiental, é dicir, finalizarán todas as actividades que se están desenvolvendo e acenderanse todas as luces para facilitar o desaloxo dos establecementos ou recintos, que deberán quedar baleiros de público no prazo máximo de trinta minutos.

Artigo 5º.-Competencia para horarios especiais.

5.1. Os delegados provinciais poderán autorizar ampliacións dunha hora sobre os horarios límite de peche establecidos nos artigos 1º e 2º, nos seguintes supostos:

a) Festas locais, patronais, do Nadal e verbenas populares.

b) Nas localidades turísticas, durante o período da maior afluencia, sempre e cando non se altere a normal convivencia da poboación.

c) Cando o requira a duración do espectáculo.

5.2. O director xeral con competencia en materia de espectáculos públicos, poderá autorizar ampliacións do horario regulado nesta orde, sempre que concorran circunstancias excepcionais que resulten acreditadas.

5.3. As ampliacións de horarios previstas nos puntos anteriores requirirán o informe previo do concello onde se desenvolva o espectáculo ou actividade recreativa, que se deberá emitir nun prazo máximo de 15 días. No caso de non emitirse o informe requirido, o órgano competente decidirá tendo en conta as circunstancias concorrentes.

5.4. As ampliacións de horario requirirán resolución motivada.

5.5. Revogación da autorización, o mal uso da autorización concedida, o cambio de circunstancias, as molestias debidamente comprobadas aos veciños ou a produción de desordes no contorno, poderán motivar a revogación da autorización, logo da audiencia do interesado.

Artigo 6º.-Sesións con menores.

As actividades de ocio e entretemento destinadas ao público en idades comprendidas entre os 14 e os 18 anos deberán pechar antes das 23.00 horas.

Artigo 7º.-Infraccións e sancións.

Para as infraccións do disposto nesta orde, serán de aplicación as sancións previstas na Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá.

Disposición transitoria

As infraccións cometidas con anterioridade á entrada en vigor desta orde rexeranse pola normativa vixente no momento da súa comisión.

Disposición derrogatoria

Queda derrogada a orde desta consellería do 14 de febreiro de 2005, pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2005.

Jesús C. Palmou Lorenzo

Conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local

CONSELLERÍA DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s